Richtlijnen voor auteurs

 

In-Mind publiceert korte overzichtsartikelen in de Nederlandse taal over psychologische onderwerpen. De artikelen worden geschreven door wetenschappers, en zijn geschikt voor een breed publiek. Alle artikelen ondergaan een reviewproces, waarbij goed wordt gekeken naar de kwaliteit van de inhoud en de schrijfstijl. Wil je zelf een bijdrage leveren aan In-Mind? Lees dan de onderstaande richtlijnen goed door. 

Ga hier direct naar het online inleverportal

 

Richtlijnen over de inhoud

In­-Mind Nederland is een gratis, peer ­reviewed online tijdschrift over psychologie. De redactie streeft naar publicatie van artikelen van hoge kwaliteit, die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Artikelen dienen aan de volgende eisen te voldoen:

 • Artikelen hebben betrekking op een psychologisch thema in brede zin. Bij twijfel over  de geschiktheid van het onderwerp, neem contact op met de redactie.
 • Artikelen in aanmerking voor publicatie bij In-Mind zijn overzichts artikelen. Zowel artikelen van 2500 woorden als artikelen van 1000 woorden zijn bedoeld om een beeld te schetsen van een onderzoeksgebied, niet om resultaten van één empirische studie te bespreken.
 • Artikelen geven een afgewogen beeld van het uitgevoerde onderzoek, alsmede eventuele beperkingen van het onderzoek. Artikelen bevatten een (korte) toelichting over hoe de beschreven onderzoeken zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld een samenvatting van de gebruikte methode).
 • Artikelen laten de relevantie van het onderwerp voor de praktijk zien.
 • Artikelen beschrijven alleen resultaten die reeds gepubliceerd zijn in een peer reviewed journal. In het geval van promotie­onderzoek kan ook over ongepubliceerd onderzoek worden bericht, mits het proefschrift door een manuscriptcommissie is goedgekeurd.

 

Richtlijnen over de vorm

Iedere inzending dient te bestaan uit een titel, teaser, manuscript, verklarende woordenlijst, begeleidende afbeelding(en), en biografie(ën):

Titel

De titel verschaft een eerste indruk over het onderwerp van het manuscript. Het is mogelijk ook de eerste uitnodiging om het manuscript te lezen. De titel van een artikel kan bijvoorbeeld de vraagstelling van het manuscript bevatten.

Teaser

In plaats van een wetenschappelijke abstract bevatten artikelen bij In-Mind een korte teaser (50 - 80 woorden) om interesse van de lezers te wekken. De teaser kan bijvoorbeeld de vraagstelling van het manuscript bevatten.

Manuscript

Het manuscript wordt ingeleverd als word-bestand en bevat de titel, teaser, manuscripttekst, en referentielijst, allen in APA-format.
Houd rekening met de volgende punten bij het schrijven van het manuscript:

 • Een overzichtsartikel bestaat uit maximaal 2500 woorden en een kort artikel uit maximaal 1000 woorden.
 • In-Mind artikelen zijn overzichtsartikelen, ze hebben betrekking op een psychologisch thema in brede zin. Bij twijfel over de geschiktheid van een onderwerp, neem contact op met de redactie (inmind.nl@gmail.com of een PM bij facebook.com/pg/nl.inmind).
 • Het manuscript dient ingeleverd te worden in APA-format (dubbele regelafstand, Times New Roman, lettergrootte 12, referentielijst, enz.). Gratis samenvattingen van de APA-richtlijnen zijn bijvoorbeeld te vinden op https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/.
 • Wij sturen geen persoonlijke informatie over de auteur(s) naar de reviewers en anonimiseren het word bestand. We kunnen echter niet garanderen dat je identiteit verborgen blijft. Wanneer je een volledig anoniem reviewproces wenst, geef dit dan extra aan en zorg ervoor dat je identiteit niet uit het manuscript af te leiden is.
 • Wij vinden het belangrijk dat het onderzoek centraal staat, in plaats van individuele onderzoekers of een onderzoeksgroep. Vermijd waar mogelijk namen van onderzoekers, of het gebruik van bezittelijke of persoonlijke voornaamworden ('In mijn onderzoek'/'In onze onderzoeksgroep').
 • Wij stellen hoge eisen met betrekking tot de leesbaarheid van onze artikelen. Houd er rekening mee dat de artikelen bedoeld zijn voor geïnteresseerde leken. Het manuscript dient geschreven te zijn in makkelijke taal, zonder vakjargon. Mochten bepaalde (moeilijkere) termen niet te vermijden zijn, voeg deze dan toe aan de verklarende woordenlijst (zie hieronder voor uitleg over de verklarende woordenlijst).

 

Verklarende woordenlijst

We streven ernaar om artikelen te publiceren die eenvoudig te begrijpen zijn voor mensen die geen ervaring hebben met het lezen over, of het doen van onderzoek. Voor (psychologische) begrippen die niet direct te begrijpen zijn, beschikt In-Mind over een algemene verklarende woordenlijst: http://nl.in-mind.org/glossary.

 • Wanneer er psychologische vaktermen worden gebruikt, of wanneer woorden in de tekst staan die meer uitleg nodig hebben, kunnen deze toegevoegd worden aan de algemene verklarende woordenlijst. Probeer de woorden op een korte, maar zo gemakkelijk mogelijke manier uit te leggen.
 • Houd hierbij in de gaten of gelijkwaardige woorden al in de begrippenlijst staan en geef het aan als er overlap bestaat tussen nieuwe en reeds bestaande begrippen uit de begrippenlijst.

 

Afbeeldingen

De artikelen bij In-Mind worden weergegeven met afbeeldingen, bijvoorbeeld tabellen, grafieken, of begeleidende afbeeldingen die passen bij het onderwerp van het manuscript. Wanneer er geen begeleidende afbeelding(en) zijn meegestuurd, zoekt de In-Mind redactie zelf een passende afbeelding

 • Afbeeldingen dienen copyright-vrij te zijn. Copyright-vrije afbeeldingen (creative commons) zijn bijvoorbeeld te vinden op www.flickr.com, www.pixabay.com, www.pexels.com, of via google afbeeldingen, gezocht op ‘gelabeld voor hergebruik’ (zie ‘Tools’)
 • Vanwege copyright-issues vermelden wij altijd de bron van afbeeldingen. Vermeld daarom altijd de bron van een meegestuurde afbeelding (bijvoobeeld een link).

 

Biografie

Naast elk artikel verschijnt een foto en korte tekst (50 – 100 woorden) over elke auteur van het artikel. Deze hoeft pas ingeleverd te worden nadat het manuscript is geaccepteerd.

 • De biografie verstrekt informatie over de auteur, zijn/haar onderzoek en de instelling waar hij/zij onderzoek doet. Probeer zo algemeen mogelijke uitspraken te doen, zodat de biografie(ën) lang actueel blijven.
 • Voorbeelden van korte biografieën zijn te vinden op de In-Mind website, door te klikken op de naam van een auteur.

 

Schrijftips

Enkele schrijftips om het manuscript leesbaarder te maken voor het brede publiek:

 • Schrijf afkortingen altijd voluit, ook als het gangbare afkortingen zijn.
 • Probeer een duidelijke verhaallijn aan te brengen. In het artikel probeer je in feite een vraag te beantwoorden. Deze vraagstelling kan al naar voren komen in de teaser, wordt uitgebreid beantwoord in de tekst, en komt vervolgens nog eens terug in de conclusie. Beperk de tekst tot 1 duidelijke hoofdvraag, in plaats van zo veel mogelijk proberen uit te leggen over het thema waarover je schrijft. De hoofdvraag kan wel beantwoord worden door middel van deelvragen.
 • Vermijd zinnen zoals 'variabele x hangt samen met variabele y' ('positiviteit van afbeeldingen hing samen met hoge reactietijden'). Leesbaarder is: 'mensen die meer x hebben, blijken ook meer y te hebben.' ('mensen maakten sneller een beslissing wanneer zij positieve afbeeldingen zagen, dan wanneer zij negatieve afbeeldingen zagen').
 • Probeer termen zoals 'controle conditie' te vermijden. In plaats daarvan kan je dit beschrijven, bijvoorbeeld door uit te leggen waarom condities met elkaar vergeleken worden ('vergeleken met deelnemers die geen reclame hadden gezien, vonden de mensen die de reclame wel hadden gezien het product aantrekkelijker. Omdat de deelnemers die de reclame wel of niet hadden gezien op geen ander punt van elkaar verschilden, betekent dit dat de reclame hiertoe had geleid').
 • Probeer ook abstracte beschrijvingen van datapunten ('hogere reactietijden) te vermijden. In plaats daarvan kan uitgelegd worden wat een 'hogere reactietijd' in praktische termen betekent ('Deelnemers maakten snellere beslissingen bij het zien van positieve vergeleken met negatieve afbeeldingen. Dit betekent dat...).
 • Probeer namen van onderzoekers zoveel mogelijk te vermijden in de zin zelf. Vaak zeggen de namen van onderzoekers ons publiek niet veel en daarom is het beter om referenties aan het eind van een zin te plaatsen volgens APA stijl.

 

Indienproces

Upload je manuscript bij het online inleverportal. Ingediende artikelen belanden eerst bij de hoofdredactie. Zij besluit vervolgens of het artikel klaar is om uitgestuurd te worden naar reviewers. Als dat het geval is kom je in contact met een action editor en ondergaat het artikel een reviewproces, waarbij er door een expert en iemand met een journalistieke achtergrond naar het artikel wordt gekeken. 

Facebook