Randomized controlled trial

Een interventiestudie waarin de onderzoekspopulatie op aselecte wijze wordt verdeeld in een interventiegroep (experimentele groep) en een controlegroep.

Recategorisatie

Een situatie waarin voor leden van verschillende groepen een overkoepelende identiteit wordt gecreëerd of naar de voorgrond wordt gehaald.

Rechts-autoritarisme

De voorkeur voor sterke leiders, autoritaire agressie jegens non-conforme personen en steun voor tradities.

Recidive

Betekent letterlijk ‘herhaling’ en wordt in het strafrecht gebruikt wanneer personen die ooit voor een misdrijf zijn veroordeeld, opnieuw een misdrijf begaan.

Recidivist

Iemand die opnieuw strafbaar gedrag vertoont na eerdere veroordeling.

Reciproke emotie

Een emotie roept dezelfde emotie op bij anderen. 

Rehabilitatie

Een procesmatig gebeuren, dat er moet (kan) toe leiden dat de gedetineerde door de kansen die hem door en tijdens de detentie (moeten) geboden worden, in de gelegenheid wordt gesteld om zowel ten aanzien van zichzelf (zelfherstel) als ten aanzien van de slachtoffers en de samenleving in zekere zin afscheid te nemen van het verleden en de toekomst als een positief tijdsperspectief te zien waarin hij zichzelf en waarin de anderen hem kunnen beschouwen als iemand waarvoor de detentietijd als vorm van schuldvereffening kan worden aangerekend, als een niet te veronachtzamen bijdrage tot zijn herstel in eer en rechten (art. 9, § 2, Basiswet 2005).

Reinforcement learning

het baseren van keuzes op eerdere ervaringen om het resultaat te optimaliseren, ook ‘feedback leren’.

Restraint

het bewust proberen om voedselinname te beperken om gewichtstoename te voorkomen of om gewicht te verliezen.

Retrieval induced forgetting

Tijdens een gesprek zijn mensen selectief in de informatie die ze over hun herinneringen delen. De details die we anderen vertellen herinneren we ons beter, terwijl de details die we in ons verhaal achterwege laten langzaam afzwakken en verdwijnen

Risicofactoren

Verwijst in de forensische/justitiële context naar factoren die de kans op geweld en/of crimineel gedrag vergroten.

Risperdone

antipsychoticum dat de vrijgave van dopamine blokkeert. Het middel wordt vaak gebruikt om onder meer schizofrenie, manische episodes en ernstige depressies te behandelen.

Rumineren

Het herhaaldelijk langdurig denken over (of herkauwen van) je gevoelens en problemen.

Facebook