Ecologische validiteit

De mate waarin onderzoeksresultaten uit een onderzoek overeenkomen met de alledaagse praktijk. 

Ecologische voetafdruk

De hoeveel ruimte die nodig is voor de productie en afvalverwerking van alle voedsel-, energie- en andere levensbehoeften die een persoon per jaar consumeert

Eercultuur

een cultuur waarvan wordt gedacht dat eer een grote rol speelt in het dagelijks leven.

Eerstepersoonsboosheid

boosheid omdat jou wat aangedaan wordt

Elektro-encefalografie (EEG)

Een techniek om de hersenactiviteit te meten, waarmee verschillen tussen vroege en late processen in de hersenen nauwkeurig bekeken kunnen worden

Elektro-encefalogram

een manier om de elektrische activiteit in de hersenen te meten.

Emotieregulatie

Het vermogen om het opkomen van emoties te kunnen onderbreken of te kunnen veranderen.

Emotionele besmetting

De neiging om automatisch de emotie van een andere persoon over te nemen en te ervaren.

Empathische bezorgdheid

je kunnen inleven in een ander en bezorgd zijn om (het leed van) anderen.

Esthetische chills

psychofysiologische responsen op auditieve en/of visuele stimuli die als plezierig ervaren worden (veruitwendigd door bijvoorbeeld prikkels in het lichaam, kippenvel, wijdere pupillen, …).

Etnische diversiteit

De proportie personen met een migratieachtergrond in een bepaalde context (bijvoorbeeld, een buurt of een stad).

Executieve functies

een verzamelnaam voor de hogere controlefuncties van de hersenen, nodig om doelgericht gedrag te vertonen.

Extinctie

Het proces van het uitdoven van een aangeleerde reactie.

Eye-tracking

Eye-tracking is een techniek om te onderzoeken waar mensen (of dieren) naar kijken. De eye-tracker detecteert de pupil van het individu en kan aan de hand daarvan o.a. bepalen waar naar gekeken wordt, hoe vaak er naar een bepaal item gekeken wordt en hoe groot iemands pupillen zijn.   

Facebook