Daderkennis

Informatie of unieke kennis van een bepaald misdrijf die alleen de dader van dat misdrijf kent.

Denkbeeldig publiek

Het (onterechte) gevoel dat anderen je constant bekijken en beoordelen.

Derde-persoon-effect

De neiging die mensen hebben om andere mensen als vatbaar te zien voor een bepaalde vorm van beïnvloeding, terwijl zij denken dat die beïnvloeding geen effect op henzelf heeft.

Derdepersoonsboosheid

boosheid omdat een ander wat aangedaan wordt    

Detentie

Synoniem voor gevangenschap.

Detentieschade

Schade ten gevolge van detentie. Deze schade omvat bijvoorbeeld moeilijkheden bij het vinden van een baan, evenals lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen (e.g., trauma).

Directe replicatie

Het proces waarbij een experiment herhaald wordt op dezelfde manier als in het originele experiment om te toetsen of de bevindingen uit het originele experiment standhouden.

Do-no-harm principe

De stelregel om terughoudend te zijn met het schaden van anderen, zelfs als de totale opbrengst hiervan groter is dan de toegebrachte schade.

Dopamine

neurotransmitter die ervoor zorgt dat we ons tevreden en beloond voelen.

Dual-process theorieën

een verzamelnaam voor cognitieve theorieën die stellen datgedrag wordt bepaald door twee systemen: het impliciete, automatische system en het gecontroleerde, reflectieve system.

Dubbelblind

onderzoeksmethode waarbij noch de deelnemers aan het onderzoek, noch de onderzoekers weten welke deelnemers welke behandeling (of placebo) krijgen.

Facebook