Chatbot

Een messaging-programma waarbij je met een computerprogramma praat in plaats van met een echte persoon

Choking under pressure

Slechter presteren dan verwacht gezien iemands normale niveau. Dit gebeurt vaak in omstandigheden waarin de druk om te presteren hoog is (Beilock & Carr, 2001).

Cognitie

het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken en het uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen.

Cognitieve functies

processen zoals waarnemen, redeneren, geheugen, plannen maken, aandacht en concentratie.

Cognitieve gedragstherapie

De combinatie tussen cognitieve therapie en gedragstherapie noemt men cognitieve gedragstherapie. Het uitgangspunt in deze behandeling is dat niet de gebeurtenissen zelf maar de manier waarop de mens de dingen ziet voor negatieve gevoelens zorgt. De behandeling richt zich dan ook op het aanpassen van denkgewoonten en gedragingen die deze gevoelens in stand houden.

Cognitive flexibiliteit

Deze executieve functie, ook wel bekend als ‘switching, stelt ons in staat om ons gedrag flexibel aan te passen in reactie op veranderde of onvoorziene omstandigheden, en onze de aandacht makkelijk te verdelen tussen het ene en het andere onderwerp.

Collectieve nostalgie

het terugverlangen naar ervaringen of objecten uit het gedeelde verleden van de eigen groep

Collectivistische cultuur

Hofstede en Bond (1984) onderscheiden dimensies waarop culturen kunnen verschillen, waaronder individualisme/collectivisme. Mensen in collectivistische culturen zien zichzelf als onderdeel van een groep en zijn meer gericht op het nastreven van groepsdoelen dan individualistische culturen (vaker een sociale zelf).

Complementaire emotie

Een emotie roept een tegengestelde emotie op bij anderen.

Complexe systemen

een complex systeem is een systeem dat bestaat uit een grote hoeveelheid op elkaar inwerkende componenten. Dit kan resulterende in niet-lineaire output, dus een kleine verandering in de input kan een grote verandering in de output veroorzaken bijvoorbeeld.

Complimenten

Gesproken of geschreven subjectieve positieve evaluaties van andermans gedragingen, producten of eigenschappen.

Confederate

Door onderzoekers ingehuurde en getrainde persoon die gedurende een onderzoek bepaald gedrag uitlokt bij proefpersonen.

Consistentievuistregel

Beslisregel die als doel heeft om consistent te zijn in opvatting en gedrag.

Consolidatie

De periode waarin informatie van het kortetermijngeheugen naar een permanente of langetermijngeheugen wordt overgebracht.

Consumptiestereotypes

Stereotypen (of vooroordelen) die mensen hebben van anderen gebaseerd op wat en hoeveel er gegeten wordt.

Coping-mechanisme

Met coping wordt de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat bedoeld. Het betreft de omgang met alle

 

soorten voortdurende stressoren, zoals werkloosheid, echtscheiding, pijn of oorlog.

Correlatiecoëfficiënt

De maat die gebruikt wordt om de grootte van de relatie tussen twee variabelen uit te drukken. De maat kan variëren van -1.0 tot +1.0.

Correlationeel

Correlationeel onderzoek is onderzoek waarbij men kijkt naar de samenhang tussen variabelen, waarbij een positieve correlatie betekent dat een hoge score op variabele X geassocieerd wordt met een hoge score op variabele Y.

Cortisol

een stresshormoon

Coöperatief gedrag

Gedrag waarmee het gemeenschappelijk belang wordt gediend, veelal ten koste van het eigenbelang.

Synoniemen: Coöperatieve gedrag

Craving

extreme vorm van trek, verlangen naar meer.

Creativiteit

De productie van originele en (potentieel) bruikbare ideeën, oplossingen en inzichten (Amabile, 1983).

Critical slowing down

Een fenomeen in complexe systemen waarin een overgang tussen verschillende toestanden plaatsvindt; vlak voor een overgang herstelt een systeem veel langzamer van verstoringen dan normaal gesproken.

Facebook